Kontrast
Wielkość czcionki

Dotacje

Uwaga! Biuro Programu „Niepodległa” jest operatorem programów dotacyjnych opisanych do Wieloletniego Programu „Niepodległa” jako priorytety 2A i 2B. Instytucje zainteresowane uzyskiem informacji nt. priorytetu 1 powinny kontaktować się z Koordynatorem Programu – Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś instytucje które chciałaby uzyskać dofinansowanie na projekty realizowane poza granicami Polski w ramach priorytetu 3 powinny kontaktować się z Instytutem Adama Mickiewicza.


Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną wszystkich mieszkańców naszego kraju. Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” został przyjęty przez Radę Ministrów, by  godnie upamiętnić jedną z najważniejszych rocznic w historii Polski –  stulecie odzyskania niepodległości. Ma on przyczynić się̨ do budowania wspólnoty oraz zachęcić Polaków do solidarnego i radosnego świętowania.

Wartości jakie przyświecają programowi „Niepodległa” mają szczególne znaczenie dla tożsamości narodowej Polaków. To:

  • dążenie do wolności
  • poszanowanie godności człowieka i jego praw
  • solidarność

Biuro Programu „Niepodległa” (BPN) jest narodową instytucją kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę̨. W ramach swojej działalności BPN w drugiej połowie 2017 roku BPN uruchomi programy dotacyjne: Koalicje dla Niepodległej (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz Niepodległą (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych).


Program dotacyjny Niepodległa

Program Niepodległa skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw włączających mieszkańców Polski w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększających świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

Program umożliwia pozyskanie dofinansowania na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych – projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5 000 zł, maksymalna – 50 000 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 85 % budżetu przedstawionego we wniosku.

Nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu Niepodległa trwa do 16 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce programu.


Program dotacyjny Koalicje dla Niepodległej

Celem programu jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do radosnego i wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Pomóc w tym ma system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji (wymienionych w regulaminie), które zawiążą koalicję na rzecz realizacji zadań związanych z obchodami. Premiowane będą inicjatywy, które pozwolą na zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie obchodów przez lokalne środowiska.

Konkurs zostanie podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap zostanie skierowany do samorządowych instytucji kultury, które staną się regionalnymi operatorami programu. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dotacje na realizację działań edukacyjnych i szkoleniowych. II etap konkursu zostanie ogłoszony po wyborze operatorów (i we współpracy z nimi) i zostanie skierowany do wnioskodawców, którzy wspólnie podejmą się realizacji projektu dotyczącego podtrzymywania tradycji narodowej, budowania patriotyzmu lokalnego oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Będą mogli ubiegać się o dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Nabór wniosków w I etapie konkursu Koalicje dla Niepodległej zostanie wkrótce ogłoszony.

 

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl