Kontrast
Wielkość czcionki

Nabór 2018-2019 w Programie Wieloletnim „Niepodległa”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

 

Uprawnieni wnioskodawcy

Nabór przeznaczony jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych, niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.

Do uprawnionych wnioskodawców nie należą szkoły i uczelnie artystyczne oraz spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister KiDN. 

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą w maksymalnym terminie do 14 września 2018 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKiDN jego wersji papierowej:

 • w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, decyduje data dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej MKiDN (data stempla Biura Podawczego MKiDN);
 • w przypadku przesyłki pocztowej – data stempla pocztowego.

Równolegle w terminie do 14 września 2018 r.wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy formularz wniosku należy przesłać lub dostarczyć do Biura Podawczego MKiDN w zamkniętej kopercie z adresem:

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

I dopiskiem

Program Wieloletni „Niepodległa” Priorytet 1 Schemat 1A

 

Wypełniony formularz wniosku w formie elektronicznej – otwartej (dokument word) należy przesłać na adres: niepodlegla@mkidn.gov.pl

 

Kryteria naboru dla wnioskodawców

 • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 2 wnioski w naborze;
 • Realizacja projektu może odbywać się w systemie jednorocznym, co oznacza, że:
  a) wszystkie środki muszą być wydatkowane w terminie od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do 31.12.2018 r.;
  b) lub wszystkie środki muszą być wydatkowane w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.;
 • Realizacja projektu może odbywać się w systemie dwuletnim, co oznacza, że:
  a) budżet zaplanowany na rok 2018 będzie wydatkowany wyłącznie w terminie od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do 31.12.2018 r.;
  b) budżet zaplanowany na rok 2019 będzie wydatkowany wyłącznie w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.;
 • W przypadku decyzji pozytywnej dla projektu z budżetem rozpisanym na dwa lata, nie będzie możliwości przesuwania środków pomiędzy latami jego realizacji. Zadanie takie będzie traktowane dwuetapowo z podziałem na 2 osobne budżety rozliczane w stosunku rocznym.
 • Wnioskodawca określa na etapie naboru, czy realizować będzie projekt w systemie jednorocznym czy dwuletnim.
 • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.
 • Pełnomocnik zastrzega sobie przyznanie dofinansowania w kwocie zmniejszonejw stosunku do wnioskowanej.

 

Procedury naboru, realizacji i rozliczania projektów

Podstawą organizacji naboru, wszelkich założeń finansowych i procedur na etapie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektu sąWytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

 

Okres kwalifikowalności wydatków

Od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania

 

Załączniki

 

Koordynator Programu

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

 

Kontakt dla wnioskodawców

niepodlegla@mkidn.gov.pl

Monika Bartoszek, tel. 22 42 10 168

Joanna Krasnodębska tel. 22 42 10 584

Marcin Komosa tel. 22 42 10 367