Kontrast
Wielkość czcionki

Nabór dla wojewodów w Programie Wieloletnim „NIEPODLEGŁA”

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów nowelizacji uchwały o Programie Wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017-2022 rusza nabór uzupełniający na projekty własne wojewodów w Schemacie 2C Priorytetu 2 Programu. 

Do 14 września br. wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa”. Budżet programu w naborze uzupełniającym wynosi 1 000 000 PLN. Na otrzymanie dotacji mają szansę projekty o charakterze regionalnym i lokalnym, odwołujące się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i realizujące wyznaczone w Programie cele, a zwłaszcza wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków i włączenie obywateli we współtworzenie obchodów.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKiDN jego wersji papierowej:

  • w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, decyduje data dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej MKiDN (data stempla Biura Podawczego MKiDN);
  • w przypadku przesyłki pocztowej – data stempla pocztowego.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy formularz wniosku należy przesłać lub dostarczyć do Biura Podawczego MKiDN w zamkniętej kopercie z adresem:

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

I dopiskiem

Program Wieloletni „Niepodległa” Priorytet 2 Schemat 2C

 

Wypełniony formularz wniosku w formie elektronicznej – otwartej (dokument word) należy przesłać na adres: niepodlegla@mkidn.gov.pl

 

Kryteria naboru dla wnioskodawców

  • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie;
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 100 000 PLN;
  • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2018 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12 2018 roku);
  • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100%kosztów projektu.

 

Okres kwalifikowalności wydatków

Od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do 31.12.2018 r.

 

Załączniki

a) Załącznik nr 1 – Wykaz kosztów kwalifikowanych
b) Załącznik nr 2 – Formularz wniosku
c) Załącznik nr 3 – Karta oceny
d) Wzór Sprawozdania z realizacji zadania

 

Koordynator Programu

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

 

Kontakt dla wnioskodawców

niepodlegla@mkidn.gov.pl

Monika Bartoszek, tel. 22 42 10 168

Joanna Krasnodębska tel. 22 42 10 584

Marcin Komosa tel. 22 42 10 367