Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w schemacie 1A PW „Niepodległa”

Rozstrzygnięto nabór wniosków na dofinansowanie projektów w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, przeznaczony dla instytucji podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach naboru wnioskodawcy mogli ubiegać się o dotację na maksymalnie 2 projekty realizowane w latach 2018-2019.

W trakcie naboru do Koordynatora Programu wpłynęło 127 wniosków, z czego 126 przeszło pozytywnie etap oceny formalnej. W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół Oceniający oraz przy wykorzystaniu procedury nadzwyczajnej przysługującej Pełnomocnikowi Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, opracowano listę rankingową projektów oraz podział środków dostępnych w Programie.

W wyniku ostatecznej decyzji Pełnomocnika przyznano dofinansowanie na realizację 44 projektów, którego łączna wartość wynosi: 9 139 960,00 zł, z czego na rok 2018 przypada – 4 380 880,00 zł, a na rok 2019 – 4 759 080,00 zł. Przy czym dofinansowanie na rok 2018 zostało przyznane w pełnej wysokości kwoty wnioskowanej, a dofinansowanie na rok 2019, ze względu na znaczące przekroczenie dostępnych w naborze środków, zostało obniżone do poziomu 80% kwoty wnioskowanej (nie dotyczy decyzji nadzwyczajnych Pełnomocnika).

Wszystkie działania w ramach naboru i decyzje dotyczące wyników konkursu przeprowadzone zostały zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi dla Schematu 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Tabela prezentująca pełną punktację, listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz rozdysponowanie środków dostępnych w naborze.