Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. 7 Regulaminu konkursu na operatora kawiarni „Niepodległa. Miejsce spotkań”, dalej „Regulamin” niniejszym informuje, co następuje:
1. W zakreślonym, zgodnie z Regulaminem”, terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:  „Kolonia Łaszek Machalski Muranty Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie”
2. Oferta nie podlegała odrzuceniu.
3. Oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Regulaminie uzyskała ostateczną, łączną punktację 3,7 pkt. (słownie: trzy całe i siedem dziesiątych punktów)
4. Biuro Programu „Niepodległa” dokonało wyboru oferty złożonej przez „Kolonia Łaszek Machalski Muranty Spółka Jawna” jako najkorzystniejszej.