Nabór w programie dotacyjnym

„Symbole Narodowe RP”

Biuro „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Symbole Narodowe RP”

 

Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowane w ustawie z 31 stycznia 1980 roku i znajdujące się pod szczególną ochroną prawną. Powstawały i zyskiwały swoje znaczenie państwowe w różnych okresach ponadtysiącletniej historii Polski. Godło, barwy i hymn symbolizują nasze niepodległe państwo, są elementami jednoczącymi wspólnotę narodową wokół dziedzictwa i wartości, które stanowiąc fundament naszej tożsamości, zachowują swoją aktualność mimo upływu czasu.

Program dotacyjny „Symbole narodowe RP” przewiduje dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, znaczenia, zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowanymi w drodze ustawy. Program ma także wspierać upowszechnienie obecności symboli RP w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy okazji ważnych świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych. Program dotacyjny „Symbole narodowe RP” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, o zasięgu regionalnym i lokalnym.”

 

Budżet programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” wynosi 2 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 5 000 zł do 20 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 03 kwietnia 2023 roku do godziny 15:59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 24.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe.

UPRAWNIENI PARTNERZY

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

  1. archiwa państwowe;
  2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
  3. uczelnie wyższe;
  4. instytucje kultury;
  5. organizacje pozarządowe;
  6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1) wystawy wraz z katalogami;

 2) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);

 3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);

 4) murale;

5) zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl