Kontrast
Wielkość czcionki

„Godność. Wolność. Niepodległość” konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowany w ramach programu wieloletniego „Niepodległa 2017-2021”.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środki z programu mogą być również przeznaczane na działania służące rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami.

W ramach programu szkoły będą mogły składać w 2018 r. w drodze rozporządzenia wnioski na organizację:

  • wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową
    państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków,
  • wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.
  • innych działań w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dofinansowanie szkół będzie możliwe od maja do grudnia 2018 r. Na realizację tego zadania została przeznaczona kwota 2 mln zł.

Program będzie kontynuowany do 2020 roku, a na jego realizację przeznaczono łącznie 6 900 000zł.

Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910), które umożliwia przekazanie środków do szkół w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 maja br.

Kontakt

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

tel. (22) 34-74-228