Kontrast
Wielkość czcionki

Nabór wniosków do PW „Niepodległa” na rok 2021 dla instytucji kultury podległych i współprowadzonych przez Ministra KDNIS – Schemat 1A

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Nabór przeznaczony jest dla instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych przez Ministra KDNiS, niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.

Do uprawnionych wnioskodawców nie należą organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister KDNiS.

RODZAJ PROJEKTÓW

Do naboru kwalifikują się zadania o charakterze ogólnopolskim nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego – kształtowania się nowych granic, walk o ich utrzymanie, tworzenia struktur państwowych i wszelkich przejawów życia społecznego, zwłaszcza w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

W zakres Programu wchodzą także projekty dedykowane setnej rocznicy wydarzeń o charakterze regionalnym, które miały jednakże znaczący wpływ na historię państwa i narodu.

Pod uwagę brane będą także projekty przekrojowe, ukazujące procesy przemian w różnych dziedzinach życia społecznego na przestrzeni ponad 100 lat funkcjonowania niepodległego państwa, a także te poświęcone ważnym dla polskiej kultury postaciom, które odegrały istotną rolę w ugruntowaniu niepodległości i propagowaniu wartości ważnych dla wszystkich Polaków: wolności, solidarności i poszanowaniu godności człowieka i jego praw.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę wysyłki wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP (równolegle do 9 kwietnia 2021 r. powinien być przekazany wniosek w formie otwartej na adres mailowy Koordynatora Programu.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: albo z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, albo jako skan dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy. W treści przesyłki należy umieścić dopisek: Wniosek do Programu Wieloletniego „Niepodległa” Schemat 1A.

Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej MKDNiS na platformie ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP

Wypełniony formularz wniosku w wersji otwartej (dokument programu word) należy przesłać tradycyjną drogą elektroniczną na adres: niepodlegla@kulturaisport.gov.pl

KRYTERIA NABORU DLA WNIOSKODAWCÓW

 • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 250 000 PLN;
 • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2021 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12 2021 r.);
 • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.
 • Pełnomocnik zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej.

BUDŻET SCHEMATU 1A

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Schematu 1A w bieżącym naborze wynosi 1 877 000 PLN.

PROCEDURY NABORU, REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW

Podstawą organizacji naboru, wszelkich założeń finansowych i procedur na etapie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektu są Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022
 2. Formularz wniosku;
 3. Przykładowo wypełniony wniosek;
 4. Karta oceny eksperta;
 5. Tekst uchwały o ustanowieniu Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

UWAGA! W projektach zgłaszanych w naborze należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące aktualnie ograniczenia związane ze stanem epidemii (np. dotyczące zakazu organizacji imprez masowych) oraz przewidzieć możliwość zmiany charakteru działań lub wprowadzenia działań zastępczych na wypadek ewentualnego zamknięcia instytucji kultury dla publiczności.

PEŁNOMOCNIK

Pełnomocnikiem Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Minister Jarosław Sellin.

KOORDYNATOR PROGRAMU

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKDNiS, kierowany przez Dyrektor Paulinę Florjanowicz.

KONTAKT DLA WNIOSKODAWCÓW

niepodlegla@kulturaisport.gov.pl

Telefony:

 • 22 42 10 168
 • 22 42 10 584
 • 22 42 10 367