Kontrast
Wielkość czcionki

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków na projekty własne wojewodów w Schemacie 2C Programu Wieloletniego „Niepodległa” na rok 2021

Rozstrzygnięto nabór wniosków na projekty własne wojewodów w Schemacie 2C Priorytetu 2 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na rok 2021.

Do Koordynatora Programu wpłynęło w sumie 15 wniosków z 15 województw. Wszystkie przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota dofinansowania o jaką ubiegali się wojewodowie w roku 2021 wynosiła 1 171 050 PLN, a środki przeznaczone na ten cel w budżecie Programu zostały określone na poziomie 1 000 000 PLN.

Punktacja przyznana przez ekspertów z Zespołu Oceniającego była podstawą stworzenia listy rankingowej projektów i decyzji Pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu dofinansowania wszystkim 15 wnioskodawcom.

Ze względu na niewielkie przekroczenie zapotrzebowania na środki finansowe w stosunku do wartości puli naboru, Pełnomocnik zdecydował o proporcjonalnym obniżeniu wnioskowanego dofinansowania. I tak na realizację projektów, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały ponad  70 pkt (8) przyznano 90% kwoty wnioskowanej, natomiast na realizację projektów z punktacją poniżej 70 pkt (7) – 80% kwoty wnioskowanej. Łączna suma rozdysponowanych w ten sposób środków finansowych wyniosła  999 190 PLN.

Tabelę prezentującą pełną punktację oraz listę wniosków można znaleźć tutaj:
Wyniki naboru wniosków w Schemacie 2C PW Niepodległa 2021