Kontrast
Wielkość czcionki

Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej”

Informacje o programie

Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które zawrą koalicję z przynajmniej jednym z poniżej wymienionych podmiotów, w celu wspólnego wykonania zadania.

 

Kwalifikujący się partnerzy:

 • grupy nieformalne;
 • grupy sąsiedzkie;
 • amatorskie grupy i zespoły sportowe;
 • amatorskie grupy i zespoły artystyczne i muzyczne;
 • koła naukowe i koła zainteresowań;
 • szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne (w tym klasy szkolne);
 • spółdzielnie socjalne;
 • ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy samotnej matki, domy dziecka, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy/ośrodki opieki/seniora, świetlice  środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • wspólnoty mieszkaniowe.

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań:

 • dotyczących obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • angażujących uczestników w realizację zadania;
 • skierowanych do lokalnej społeczności;
 • rozwijających różne umiejętności uczestników, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
 • rozwijających wiedzę historyczną i obywatelską uczestników;
 • o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;

takie jak:

 • warsztaty, dyskusje, spotkania;
 • przeglądy, pikniki, hackatony bądź maratony wydarzeń (ale nie sportowych);
 • gry miejskie, questy, spacery, lekcje tematyczne.

Rezultatami kwalifikujących się zadań mogą być:

teksty prasowe, koncerty, nagrania muzyczne, instalacje, wystawy wewnętrzne i plenerowe (wraz z katalogami), murale, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), oznakowanie miejsc pamięci, wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, plenery, panele dyskusyjne, wykłady, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, muzea społeczne, wydawnictwa (opracowanie rocznicowe, album, śpiewnik niepodległościowy, książka drukowana, e-book, audiobook, książka w formacie Daisy, gra planszowa lub karciana), film, audycja radiowa lub telewizyjna.

 

Powyższe formy nie mogą być samodzielnymi zadaniami, lecz muszą funkcjonować wyłącznie jako rezultaty określonych zadań.

 

Informacji nt. programu udziela:

Aleksandra Tatarczuk, , +48 22 1822607