Kontrast
Wielkość czcionki

REGULAMIN WARSZTATÓW „ZOSTAŃ MAŁYM NAUKOWCEM | EDUKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI”

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Organizatorem warsztatów w „Niepodległa. Miejsce spotkań” jest Biuro Programu Niepodległa z siedzibą przy ulicy Mazowiecka 9 w Warszawie (dalej „Organizator”). 
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą brały udział w warsztatach pt. „Zostań małym naukowcem | edukacyjne warsztaty dla dzieci”.
 3. Warsztaty „Zostań małym naukowcem | edukacyjne warsztaty dla dzieci” odbędą się w klubokawiarni „Niepodległa. Miejsce spotkań”, ul. Agrykola 1, Warszawa.
 4. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Udział w warsztatach „Zostań małym naukowcem | edukacyjne warsztaty dla dzieci” wymaga wcześniejszego wysłania zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem dziecka na adres: .
 2. Warsztaty „Zostań małym naukowcem | edukacyjne warsztaty dla dzieci” są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat. 
 3. Przystąpienie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z tym, że rodzic/opiekun akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, a także wyraża zgodę w imieniu własnym oraz, jeśli dotyczy, także dzieci znajdujących się pod jego pieczą na:
 4. udział w wydarzeniu na warunkach ustalonych w niniejszym Regulaminie;
 5. przetwarzanie przez Organizatora zebranych w wyniku zgłoszenia danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji wydarzenia;
 6. utrwalenie wydarzeń przez Organizatora w formie fotografii bądź materiałów audiowizualnych, w tym również na utrwalenie wizerunku uczestnika oraz, jeśli dotyczy, wizerunku dzieci znajdujących się pod jego pieczą, z zachowaniem zasad wykorzystania tego wizerunku określonych w powszechnie obowiązujących przepisach;
 7. publikację w mediach społecznościowych, na stronie Organizatora, w administrowanych przez niego kanałach informacyjnych oraz na stronie internetowej warsztatów zdjęć wyników eksperymentów, które powstają w jego trakcie. 
 8. W przypadku wyczerpania się miejsc Organizator zastrzega sobie możliwość zapisania uczestników na listę miejsc rezerwowych. Po ich wykorzystaniu Organizator ma możliwość niezapisania dziecka na najbliższe warsztaty. 
 9.  Zapisy na warsztaty rozpoczną się w każdy poniedziałek poprzedzający warsztaty i potrwają do momentu wyczerpania się miejsc. 

ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH

 1. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do stosowania się do poleceń instruktorów oraz przedstawicieli Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniach osób, które nie stosują się do poleceń. 
 2. Uczestnicy biorą udział w warsztatach na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz następstwa z nich wynikające, w tym za wypadki losowe, w szczególności tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 
 2. administratorem Pani/Pana danych jest Biuro Programu Niepodległa, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa;
 3. kontakt mailowy do inspektora ochrony danych osobowych Organizatora: 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z organizacją warsztatów „Zostań małym naukowcem | edukacyjne warsztaty dla dzieci” w Niepodległa. Miejsce spotkań;
 5. Biuro Programu Niepodległa może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom lub osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej;
 7. potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa osób biorących udział w wydarzeniach podczas warsztatów rodzinnych w Niepodległa. Miejsce spotkań.
 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
 9. posiada Pani/Pan: 
 10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących;
 11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 14. nie przysługuje Pani/Panu: i. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.