Postępowanie nr PP/1/2021 pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Budowa pomnika „Bitwa Warszawska 1920” realizowane w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) dalej  „upzp”

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://niepodlegla.eb2b.com.pl/ pod nazwą postępowania: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Budowa pomnika „Bitwa Warszawska 1920” . Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załączniki do SWZ dostępne są pod adresem https://niepodlegla.eb2b.com.pl/.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem w/w Platformy Zakupowej  pod adresem: https://niepodlegla.eb2b.com.pl/ pod nazwą postępowania: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Budowa pomnika „Bitwa Warszawska 1920” w terminach oraz w sposób wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu.