Postępowanie nr PP/2/2023 pn.  „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych” realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) dalej  „upzp”

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://niepodlegla.eb2b.com.pl/ 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załączniki do SWZ dostępne są pod adresem https://niepodlegla.eb2b.com.pl/

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem w/w Platformy Zakupowej  pod adresem: https://niepodlegla.eb2b.com.pl/ w terminach oraz w sposób wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu.