Postępowanie nr PN/4/2020 ” Produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych Biura Programu „Niepodległa” o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 609711

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ PN_4_2020

Załącznik nr 6 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)

załącznik nr 6 do SIWZ

Księga znaku BPNiepodległa_Księga Znaku_Skrócona

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacja Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 upzp

201120_Informacja_Zamawiającego_w_trybie_art_86_ust.5_UPZP

Informacja Zamawiającego w trybie art. 92 upzp

271120_Informacja_Zamawiającego_art_92_upzp_PN_4_2020