Rada Biura Programu „Niepodległa”, dalej zwana „Radą” jest statutowym organem doradczym i opiniodawczym Biura Programu „Niepodległa”.

W skład Rady, powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wchodzą:

  1. Paulina Florjanowicz – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. dr hab. Łukasz Gaweł, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie,
  3. prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
  4. Piotr Tarnowski – Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie,
  5. dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury