Postępowanie nr PN/2/2022 pn.  Dostawa dwóch ciągników siodłowych dla Biura Programu „Niepodległa” realizowane w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 Ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) dalej  „upzp”

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://niepodlegla.eb2b.com.pl/ 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załączniki do SWZ dostępne są pod adresem https://niepodlegla.eb2b.com.pl/

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem w/w Platformy Zakupowej  pod adresem: https://niepodlegla.eb2b.com.pl/ w terminach oraz w sposób wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu.