Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu_1_2019

Informacja Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.2019

Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert.

Informacja_Zamawiającego_z_otwarcia_ofert_Postępowanie_1_2019

Pismo Zamawiającego do Wykonawców w przedmiocie zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”)

Pismo Zamawiającego_Zmiana treści Ogłoszenia_w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia OPZ

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym w art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) tj. Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750.000 euro, nr postępowania 1/2019

Nazwa postępowania: „Kompleksowa produkcja widowiska artystycznego pn. „Koncert z okazji czterdziestej rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku””

Ogłoszenie_Postępowanie_1_2019

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik_nr_1_do_OPZ_zestawienie_sprzętu

Załącznik_nr_2a_do_OPZ_Wizualizacja_scenografii

Załącznik_2b_do_OPZ_Rzut techniczny frontu sceny

Załącznik_2c_do_OPZ_Rzut techniczny widok z góry sceny

Załącznik_2d_do_OPZ_Wykaz materiałów do budowy sceny

Załącznik_2e_do_OPZ_Rysunek techniczny trybuny VIP

Załącznik_nr_3_do_OPZ_Render scenografii_plik w formacie sketchup (3)

Załącznik_4_do_OPZ_Harmonogram produkcji

Załącznik_nr_5_do_OPZ_Eksplikacja reżyserska

Załączniki do Ogłoszenia (w wersji edytowalnej)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia_formularz_ofertowy

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia_Wykaz usług

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia_Wykaz osób

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia