Kontrast
Wielkość czcionki

Janusz Trupinda

Dr hab. Janusz Trupinda (ur. 5 X 1968 r. w Gdańsku) – muzealnik, historyk, menadżer kultury. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1994 – „Poglądy braci i sióstr Wolnego Ducha na ziemiach polskich na tle herezji późnego średniowiecza” (część opublikowana w postaci artykułu J. Trupinda, „Herezja Wolnego Ducha na ziemiach polskich i w Prusach”, [w:] Władcy, mnisi, rycerze (Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 3), pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 1996, s. 341-362) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2005 – „Działalność podstawowa Muzeum Zamkowego w Malborku w warunkach gospodarki rynkowej 1989-2004”). W 1998 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy „Ideologia krucjatowa w kronice Piotra Dusburga” (opublikowana w postaci książki „Ideologia krucjatowa w kronice Piotra z Dusburga”Gdańsk 1999). W dniu 30. 01. 2017 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Studia nad zamkami zakonu krzyżackiego w Prusach w wymiarze ideologicznym (wystrój) oraz funkcjonalnym (organizacja życia, układ przestrzenny)”. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym pięciu książek. Podstawowym obszarem badawczym jest historia wieków średnich, a szczególnie dzieje zakonu krzyżackiego. Najważniejsza część dorobku naukowego związana jest z badaniami nad zamkami krzyżackim w Prusach, a szczególnie zamku w Malborku. Publikuje także w zakresie szeroko pojętej kultury, muzealnictwa oraz historii sportu, który jest jego wielką pasją.  Organizator międzynarodowych konferencji naukowych m.in. „Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze” (Malbork 2001), „Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV w.” (Malbork 2004), „Dziedzictwo kulturowe zakonu krzyżackiego w Europie”(Malbork 2008); „Grunwald, Tannenberg, Zalgiris” (Malbork – Kraków, 2010) oraz wystaw m.in.: „Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku” (Malbork 2001); „Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim” (Malbork 2007); „Citius-Altius-Fortius. Lokalny wymiar wielkiej idei sportu” (Gdańsk 2012); „Sapientia aedificavit sibi domum. Mądrość zbudowała sobie dom. Państwo krzyżackie w Prusach” (Malbork 2019).

zdjęcie Janusza Trupindy

Pracował w Muzeum Narodowym w Gdańsku (1991-2000), Muzeum Zamkowym w Malborku (2000-2011), Muzeum Historycznym Miasta Gdańska (2011-2017) oraz na Uniwersytecie Gdańskim, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, Akademii Marynarki Wojennej. Od 2018 r. jest dyrektorem Muzeum Zamkowego w Malborku.

Członek Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018-2021); członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku (2017-2021); członek Rad muzealnych: Muzeum Historycznego w Ełku; Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Okręgowego w  Toruniu; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku; Muzeum Stutthof w Sztutowie; Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie; Rady Programowej Instytutu Północnego w Olsztynie; członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich; Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens.

Od 1997 r. w związku małżeńskim (żona – Agnieszka), ma jedną córkę (Monika).