Kontrast
Wielkość czcionki

Deklaracja dostępności

Wstęp

Biuro Programu „Niepodległa” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.niepodlegla.gov.pl


Nazwa podmiotu publicznego
Biuro Programu „Niepodległa”

Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania:
www.niepodlegla.gov.pl
Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:
Data publikacji strony internetowej: 2017-07-11
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-27
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Cześć filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących, powodem jest fakt, że Biuro Programu „Niepodległa” otrzymuje te materiały wideo od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklaracje sporządzono dnia 2022-02-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Sekcja z danymi kontaktowymi:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Smakowski, Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48795830505. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):
Tomasz Smakowski
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:

Numer telefonu do osoby kontaktowej:
+48 795830505
Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.


Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Biuro Programu „Niepodległa” – biuro znajduje się na czwartym piętrze, pięciokondygnacyjnego budynku usytuowanego przy ul. Mazowieckiej 9 w Warszawie. Budynek jest zabytkiem, z dość wąskimi korytarzami, wobec czego dostęp do niego jest nieco utrudniony. Ze względów architektonicznych przejścia, drzwi oraz winda są bardzo wąskie. Na wejściu do budynku należy pokonać ok. 8 cm stopień, po przekroczeniu przesuwnych szklanych drzwi kolejne dwa stopnie ok. 18 cm wysokości każdy. Przy schodkach znajduje się stanowisko portiera, z którego pomocy można skorzystać. Na wprost wejścia znajduje się wąska winda z przesuwnymi drzwiami o szerokości otworu 70 cm. Wewnątrz windy oznaczenia w alfabecie Braille’a. Po udaniu się na piętro na wejściu do biura znajdują się szklane drzwi i wysoko umieszczony dzwonek. Natomiast przed drzwiami znajduje się stanowisko sekretarki, w której zasięgu wzroku są pojawiający się goście.

Biuro w rozkładzie podłużnym, główne wejście znajduje się dokładnie pośrodku biura. Na końcu korytarza z lewej i prawej strony znajdują się toalety nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W całym ciągu korytarza znajdują się drzwi do poszczególnych pomieszczeń.

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących.

Po wcześniejszym umówieniu na miejscu można również skorzystać z usług tłumacza języka migowego, również on-line.


Sekcja z informacjami o aplikacjach:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:
mObywatel w wersji dla systemu Android
mObywatel w wersji dla systemu iOS.