Kontrast
Wielkość czcionki

Logo

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz proces odbudowy polskiej państwowości są wyjątkowymi i jedynymi w swoim rodzaju okazjami do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie. W całym kraju realizowane są projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne czy wydawnicze, poświęcone Jubileuszowi odzyskania Niepodległości oraz procesowi odbudowy polskiej państwowości. Chcemy wspierać je i łączyć w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, którego celem jest wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej.

Dlatego organizatorów wszystkich wydarzeń wpisujących się w założenia programu zapraszamy do używania logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Dzięki korzystaniu z identyfikacji wizualnej Programu, poszczególne projekty będą rozpoznawalne i utożsamiane z ogólnopolskimi obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji pod względem ich zgodności z regulaminem oraz założeniami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. O udzieleniu zgody na korzystanie z logo oraz uwzględnieniu w oficjalnym programie wydarzeń rocznicowych Organizator zostanie poinformowany drogą mailową.

Organizatorzy projektów, które zostały wpisane do Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 mogą ubiegać się o logo bez konieczności wypełniania formularza.

Uzyskaj logo

Prosimy o kontakt bezpośrednio z panią Aleksandrą Monkiewicz:

tel. 22 182 26 13

FAQ

W 2016 roku Narodowe Centrum Kultury, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, zorganizowało konkurs na oficjalny logotyp i identyfikację wizualną obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Zwycięską koncepcję przygotowała agencja FUTU Creative.

Logo jest symbolem krajowych i zagranicznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na ogromny zasięg wydarzeń, logo musiało być tak zaprojektowane, by było czytelne i łatwe w odbiorze, a jednocześnie jego symbolika powinna nieść pozytywny przekaz, adekwatny do charakteru rocznicowych uroczystości.

Logo inspirowane jest listem Józefa Piłsudskiego. Spośród jego rękopisów wybrano fragmenty, zawierające słowa „niepodległa” i „niepodległość”. Wyrazy te zostały następnie poddane obróbce cyfrowej i po konsultacji z grafologiem udało się uzyskać unikatowy, cyfrowo odświeżony, stworzony ręką marszałka Piłsudskiego znak słowno-graficzny „niepodległa”. Dzięki temu, logo jest połączeniem teraźniejszości z przeszłością. Krój pisma inspirowany jest oryginalną typografią z dokumentów z początku XX w., a poddany został obróbce cyfrowej w wieku XXI.

Logo oddaje charakter pisma postaci nierozerwalnie związanej z podniosłą chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pismo marszałka skłania do refleksji nad osobistym wymiarem niepodległości, podobnie jak kolorystyka logo – utrzymana w tonacji barw narodowych. To właśnie dzięki wydarzeniom z 1918 rok, możemy dziś używać z dumą oraz radością, bieli i czerwieni.

 

O zgodę mogą ubiegać się instytucje publiczne, podmioty prywatne, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne. Wszyscy chętni do zaangażowania się w świętowanie wspólnego sukcesu, jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę, a następnie proces odbudowy polskiej państwowości.

Wydarzenie otrzyma zgodę, jeśli Projekt będzie spełniał łącznie poniższe warunki:

 1. jego cele będą wpisywały się w wartości Programu Wieloletniego „Niepodległa”: dążenie do wolności, poszanowanie godności człowieka i jego praw oraz solidarność,
 2. będzie zachęcał swoich odbiorców do aktywnego włączania się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości i będzie wzmacniał poczucie wspólnoty obywatelskiej odbiorców,
 3. będzie charakteryzował się wysokimi walorami artystycznymi lub niósł ze sobą wysoką wartość merytoryczną,
 4. jego jedynym celem nie będzie promocja prywatnej marki, osoby lub podmiotu świadczącego usługi.
 5. jego Organizatorem nie będzie partia polityczna lub podmiot pośrednio lub bezpośrednio związany z działalnością partii politycznych.
 • Twój Projekt upamiętniając wydarzenia jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości zostanie włączony do oficjalnej listy organizowanych Wydarzeń, a także zostanie wpisany do kalendarza obchodów stulecia niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości dostępnego na ogólnopolskim portalu obchodów www.niepodlegla.gov.pl !
 • Zgoda na posługiwanie się identyfikacją wizualną Programu pozwoli na publikacje:
 • – aktualności,
 • – informacji,
 • – zdjęć
 • dotyczących Wydarzenia / Projektu w mediach społecznościowych i na stronie Biura Programu „Niepodległa”. Dzięki temu informacje o projekcie będą mogły trafić do szerokiego grona odbiorców!

Nie. O przyznanie środków na dofinansowanie Projektu należy ubiegać się w konkursach dotacyjnych „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

 1. uzupełniając Formularz w wersji elektronicznej zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej obchodów (pod adresem: niepodlegla.gov.pl/logo),
 2. przesyłając pisemne zgłoszenie adresowane do Dyrektora Biura Programu „Niepodległa” , na adres: Biuro Programu „Niepodległa”, ul. Mazowiecka 9, 00 – 052 Warszawa,
 3. składając zgłoszenie bezpośrednio w recepcji Biura Programu „Niepodległa”.

Tak. Organizator Projektu, przed publikacją materiałów, zobowiązany jest przesłać je drogą elektroniczną na adres w celu otrzymania od Biura Programu „Niepodległa” akceptacji wykorzystania elementów identyfikacji wizualnej Programu. Używanie logo zobowiązuje Projekt do wpisywania się w wartości i cele Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Organizator ma również obowiązek dodać za pomocą formularza wydarzenie do internetowego kalendarza wydarzeń najpóźniej na 14 dni datą jego rozpoczęcia.

Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu informację należy zamieścić najpóźniej 14 dni przed datą Wydarzenia. W wypadkach szczególnych, uzasadnionych okolicznościami, termin może ulec skróceniu. Aby dodać wydarzenie należy skorzystać z formularza na stronie niepodlegla.gov.pl.

 

Pobierz logo