Kontrast
Wielkość czcionki

Logo

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie. W całym kraju realizowane są projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne czy wydawnicze, poświęcone Jubileuszowi odzyskania Niepodległości. Chcemy wspierać je i łączyć w ramach programu „Niepodległa”, którego celem jest wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej.

Dlatego organizatorów wszystkich wydarzeń wpisujących się w założenia programu zapraszamy do używania logo Niepodległej. Dzięki korzystaniu z identyfikacji wizualnej Programu, poszczególne projekty będą rozpoznawalne i utożsamiane z ogólnopolskimi obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji pod względem ich zgodności z regulaminem oraz założeniami Programu „Niepodległa”. O udzieleniu zgody na korzystanie z logo oraz uwzględnieniu w oficjalnym programie wydarzeń rocznicowych Organizator zostanie poinformowany drogą mailową.

Organizatorzy projektów, które zostały wpisane do Programu Wieloletniego „Niepodległa” mogą ubiegać się o logo bez konieczności wypełniania formularza.

Uzyskaj logo

Prosimy o kontakt bezpośrednio z panią Aleksandrą Monkiewicz:

tel. 22 182 26 13

FAQ

W 2018 roku beneficjent może ponosić koszty kwalifikowane pomiędzy 4 kwietnia a 20 listopada, zastrzeżeniem, że koszty mogą być ponoszone nie wcześniej, niż od dnia publikacji wyników programu na stronie niepodlegla.gov.pl.

W 2016 roku Narodowe Centrum Kultury, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, zorganizowało konkurs na oficjalny logotyp i identyfikację wizualną obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Zwycięską koncepcję przygotowała agencja FUTU Creative.

Logo jest symbolem krajowych i zagranicznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na ogromny zasięg wydarzeń, logo musiało być tak zaprojektowane, by było czytelne i łatwe w odbiorze, a jednocześnie jego symbolika powinna nieść pozytywny przekaz, adekwatny do charakteru rocznicowych uroczystości.

Logo inspirowane jest listem Józefa Piłsudskiego. Spośród jego rękopisów wybrano fragmenty, zawierające słowa „niepodległa” i „niepodległość”. Wyrazy te zostały następnie poddane obróbce cyfrowej i po konsultacji z grafologiem udało się uzyskać unikatowy, cyfrowo odświeżony, stworzony ręką marszałka Piłsudskiego znak słowno-graficzny „niepodległa”. Dzięki temu, logo jest połączeniem teraźniejszości z przeszłością. Krój pisma inspirowany jest oryginalną typografią z dokumentów z początku XX w., a poddany został obróbce cyfrowej w wieku XXI.

Logo oddaje charakter pisma postaci nierozerwalnie związanej z podniosłą chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pismo marszałka skłania do refleksji nad osobistym wymiarem niepodległości, podobnie jak kolorystyka logo – utrzymana w tonacji barw narodowych. To właśnie dzięki wydarzeniom z 1918 rok, możemy dziś używać z dumą oraz radością, bieli i czerwieni.

 

O zgodę mogą ubiegać się instytucje publiczne, podmioty prywatne, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne. Wszyscy chętni do zaangażowania się w świętowanie wspólnego sukcesu, jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Wydarzenie otrzyma zgodę, jeśli Projekt będzie spełniał łącznie poniższe warunki:

 1. jego cele będą wpisywały się w wartości Programu Wieloletniego „Niepodległa”: dążenie do wolności, poszanowanie godności człowieka i jego praw oraz solidarność,
 2. będzie zachęcał swoich odbiorców do aktywnego włączania się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości i będzie wzmacniał poczucie wspólnoty obywatelskiej odbiorców,
 3. będzie charakteryzował się wysokimi walorami artystycznymi lub niósł ze sobą wysoką wartość merytoryczną,
 4. jego celem nie będzie promocja prywatnej marki, osoby lub podmiotu świadczącego usługi.
 5. jego Organizatorem nie będzie partia polityczna lub podmiot pośrednio lub bezpośrednio związany z działalnością partii politycznych.
 • Twój Projekt upamiętniając wydarzenia odzyskania przez Polskę niepodległości zostanie włączony do oficjalnej listy organizowanych Wydarzeń, a także zostanie wpisany do kalendarza obchodów stulecia niepodległości dostępnego na ogólnopolskim portalu obchodów www.niepodlegla.gov.pl !
 • Zgoda na posługiwanie się identyfikacją wizualną Programu pozwoli na publikacje:
 • – aktualności,
 • – informacji,
 • – zdjęć
 • dotyczących Wydarzenia / Projektu w mediach społecznościowych i na stronie Biura Programu „Niepodległa”. Dzięki temu informacje o projekcie będą mogły trafić do szerokiego grona odbiorców!

Nie. O przyznanie środków na dofinansowanie Projektu należy ubiegać się w konkursach dotacyjnych „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

 1. uzupełniając Formularz w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie internetowej Programu Niepodległa (pod adresem: niepodlegla.gov.pl/logo),
 2. przesyłając pisemne zgłoszenie adresowane do Dyrektora Biura Programu „Niepodległa” , na adres: Biuro Programu „Niepodległa”, ul. Jasna 24, 00 – 054 Warszawa,
 3. składając zgłoszenie bezpośrednio w recepcji Biura Programu „Niepodległa”.

Tak. Organizator Projektu, przed publikacją materiałów, zobowiązany jest przesłać je drogą elektroniczną na adres logo@niepodlegla.gov.pl w celu otrzymania od Biura Programu „Niepodległa” akceptacji wykorzystania elementów identyfikacji wizualnej Programu. Ponadto należy pamiętać, że używanie logo zobowiązuje Projekt do wpisywania się w wartości i cele  Programu Wieloletniego„Niepodległa”, który w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu informację należy zamieścić najpóźniej 14 dni przed datą Wydarzenia. W wypadkach szczególnych, uzasadnionych okolicznościami, termin może ulec skróceniu.

 

Pobierz logo