Kontrast
Wielkość czcionki

Program dotacyjny Koalicje dla Niepodległej

 

Informacje o programie

„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które zawrą koalicję z przynajmniej jednym z poniżej wymienionych podmiotów, w celu wspólnego wykonania zadania.

Kwalifikujący się partnerzy:

 • grupy nieformalne;
 • grupy sąsiedzkie;
 • amatorskie grupy i zespoły sportowe;
 • amatorskie grupy i zespoły artystyczne i muzyczne;
 • koła naukowe i koła zainteresowań;
 • szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne (w tym klasy szkolne);
 • spółdzielnie socjalne;
 • ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy samotnej matki, domy dziecka, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy/ośrodki opieki/seniora, świetlice  środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się lokalne inicjatywy na rzecz obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dofinansowane zostaną inicjatywy zakładające współpracę mieszkańców oraz grup nieformalnych podejmowane na poziomie lokalnym.

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań:

 • dotyczących obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • angażujących uczestników w realizację zadania;
 • skierowanych do lokalnej społeczności;
 • rozwijających różne umiejętności uczestników, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
 • rozwijających wiedzę historyczną i obywatelską uczestników;
 • o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;

takie jak:

 • warsztaty, dyskusje, spotkania;
 • przeglądy, pikniki, hackatony bądź maratony wydarzeń (ale nie sportowych);
 • gry miejskie, questy, spacery, lekcje tematyczne.

Rezultatami kwalifikujących się zadań mogą być:

teksty prasowe, koncerty, nagrania muzyczne, instalacje, wystawy wewnętrzne i plenerowe (wraz z katalogami), murale, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), oznakowanie miejsc pamięci, wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, plenery, panele dyskusyjne, wykłady, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, muzea społeczne, wydawnictwa (opracowanie rocznicowe, album, śpiewnik niepodległościowy, książka drukowana, e-book, audiobook, książka w formacie Daisy, gra planszowa lub karciana), film, audycja radiowa lub telewizyjna.

Powyższe formy nie mogą być samodzielnymi zadaniami, lecz muszą funkcjonować wyłącznie jako rezultaty określonych zadań.Aktualności

3.04.2018

Konkurs zostanie ogłoszony w drugiej połowie roku.


6.10.2017

Biuro Programu „Niepodległa” informuje, że w związku z niewystarczającym zainteresowaniem konkursem „Koalicje dla Niepodległej. Etap I Wybór Operatora” wyrażającym się brakiem wnioskodawców z kilku województw, a co za tym idzie niemożliwością wyłonienia, zgodnie z celami i założeniami programu, operatorów lokalnych w całym kraju, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”, podjął decyzję o nierozstrzyganiu przedmiotowego konkursu. Wszystkim wnioskodawcom, którzy dokonali zgłoszenia dziękujemy za zainteresowanie konkursem i poświęcony czas. Biuro Programu „Niepodległa” przeprowadzi niezbędne analizy i w najbliższym czasie poinformujemy o kolejnych działaniach.Informacji nt. programu udziela:

Aleksandra Tatarczuk, , +48 22 1822607

FAQ

I etap konkursu „Koalicje dla niepodległejskierowany jest do samorządowych instytucji kultury, które spełniają następujące warunki:

 • – działają nie krócej niż 4 lata licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków;
 • – posiadają udokumentowane doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla dorosłych z obszaru diagnozy społecznej, animacji społecznej i edukacji kulturalnej, w tym realizacji projektów o charakterze edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej;
 • – posiadają doświadczenie w sieciowaniu;
 • – posiadają doświadczenie w prowadzeniu działań konsultacyjnych i doradczych, wspierających inne podmioty lub doświadczenie w prowadzeniu projektów o dofinansowanie;
 • – posiadają zasoby rzeczowe i kadrowe (w tym dysponują pomieszczeniem pozwalającym na przeprowadzenie warsztatów, dla co najmniej 20 osób) pozwalające na realizację założeń Programu;
 • – zawiążą koalicję, z przynajmniej z trzema podmiotami (pełna lista znajduje się w regulaminie).

W województwie właściwym dla siedziby wnioskodawcy.

Koalicja jest rozumiana jako porozumienie wnioskodawcy z przynajmniej jedną instytucją , w celu wspólnego zrealizowania zadania. Zawarcie koalicji ma umożliwić stworzenie multidyscyplinarnego zespołu o wielu kompetencjach, niezbędnych do przeprowadzenia szerokiego zakresu zadań jakie obejmuje konkurs. Zawarcie koalicji ma również pozwolić na sieciowanie instytucjom zaangażowanym w realizacje zadania, pozwolić na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz umożliwić udział w programie ekspertom spoza centrum.

Rola Operatora w programie jest wyjątkowa. Ich zadaniem będzie wsparcie BPN w organizacji konkursów na projekty kulturalne nawiązujące do obchodów odzyskania niepodległości w swoim województwie. Operator powołuje Zespół Oceniający, który oceni wnioski z danego województwa i wyłoni podmioty, które otrzymają dofinansowanie od BPN na realizacje inicjatyw. Rolą Operatora będzie również wsparcie beneficjentów w realizacji ich zadań, poprzez organizację szkoleń i warsztatów a także powołanie zespołu ekspertów służących beneficjentom radą i wsparciem. Ponadto Operator będzie zobowiązany do prowadzenia działalności szkoleniowo-warsztatowej w obszarze edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej, skierowanej do wszystkich mieszkańców województwa.

W ramach programu Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie kompleksowego zadania, składającego się z następujących działań:

 • – praca członków Zespołu Oceniającego, który przeprowadzą oceny merytorycznej wniosków i stworzą listę rankingową;
 • – organizowanie szkoleń dla wnioskodawców dotyczących przygotowania aplikacji, zawiązywania koalicji i prowadzenia koalicji;
 • – organizowania szkoleń z zakresu: animacji kultury, promocji wydarzeń kulturalnych, współpracy z lokalnymi społecznościami, ewaluacji i rozliczania zadań;
 • – praca zespołu ekspertów, którzy będą pomagać beneficjentom programu Koalicje dla Niepodległej w realizacji, rozliczaniu i ewaluacji ich zadań;
 • – organizowania otwartych warsztatów/wykładów z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej.

Wnioskodawca może otrzymać środki m.in. na:

 • – wynagrodzenie dla koordynatora programu;
 • – koszty administracyjne;
 • – wynagrodzenie dla zespołu oceniającego;
 • – promocję działań;
 • – przejazdy koordynatora i animatorów;
 • – wynagrodzenia dla trenerów i wykładowców;
 • – organizację szkoleń i warsztatów.

 

Szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych znajduje się w regulaminie.

Nie.  Uczestnictwo w wydarzeniach powinno być nieodpłatne. Rekomendujemy zapewnienie im również zwrotu za dojazd i nocleg. Możesz jednak pobierać opłaty za wydawnictwa bądź za gadżety.

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na lata 2017 – 2021 wynosi 280 000 zł.

Maksymalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na lata 2017 – 2021 wynosi 405 500 zł.

Maksymalne i minimalne kwoty dofinasowania w poszczególnych latach wynoszą:

 1. w 2017 roku minimalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł, a maksymalna 62 500 zł;
 2. w latach 2018-2019 minimalna kwota dofinansowania wynosi 80 000 zł a maksymalna 109 000 zł na rok;
 3. w latach 2020- 2021 minimalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł, a maksymalna 62 500 zł na rok.

Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we wniosku, przy czym musi być to wkład finansowy.

Ocenie punktowej nie są poddawane wnioski, w których stwierdzono jeden z błędów formalnych. Błędami formalnymi są m.in.

 • – złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
 • – brak podpisów osób upoważnionych i pieczęci na Potwierdzeniu złożenia wniosku, jeśli wnioskodawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu;
 • – skierowanie wniosku do instytucji innej niż BPN;
 • – złożenie wniosku bez wykorzystania systemu EBOI;
 • – złożenie wniosku z wykorzystaniem konta EBOI należącego do innego wnioskodawcy;
 • – niezgodność procentowego udziału wnioskowanego dofinansowania w zadeklarowanym budżecie zadania z limitami określonymi w regulaminie programu;
 • – wpisanie do zadeklarowanego we wniosku budżetu zadania kosztów ponoszonych w terminach nieuwzględnionych w regulaminie programu;
 • – przeznaczenie wydatków z dotacji na koszty nieujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych.

Pełna lista błędów formalnych znajduje się w regulaminie.

Wyniki naboru zostaną opublikowane nie później niż 2 miesiące od daty jego zakończenia.

Program będzie realizowany według następujących kroków:

 • I. Ogłoszenie Etap I konkursu przez BPN – wybór Operatorów regionalnych.
 • II. Ogłoszenie listy Operatorów.
  1. Podpisanie umów.
  2. Wybór koordynatorów programu przez Operatorów.
  3. Organizacja szkolenia dla koordynatorów programu w Warszawie.
  4. Przedstawienie składu zespołów oceniających w poszczególnych regionach i ich akceptacja przez dyrektora BPN.
 • III. Ogłoszenie konkursu etapu II konkursu – wybór Koalicji dla Niepodległej przez BPN.
  1. Organizacja szkoleń dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania i zawiązywania koalicji dla wnioskodawców przez Operatorów.
  2. Nabór wniosków.
  3. Ocena formalna wniosków przez BPN. Przekazanie poprawnych formalnie aplikacji do oceny merytorycznej przez Zespoły Oceniający powołane przez Operatorów, w każdym województwie.
  4. Przedstawienie list rankingowych przygotowanych przez Operatorów i przedłożenie jej dyrektorowi BPN.
 • IV. Ogłoszenie wyników II etapu naboru przez BPN.
  1. Podpisanie umów z beneficjentami.
  2. Przekazanie środków beneficjentom przez BPN.
 • V. Realizacja zadań.
 • VI. Organizacja kolejnych szkoleń przez Operatorów.
 • VII. Monitorowanie pracy Operatorów przez BPN i beneficjentów przez Operatorów.
  1. Zakończenie realizacji zadań.
  2. Rozliczenie zadań beneficjentów i Operatorów.
 • VIII. Organizacja szkolenia dla najlepszych beneficjentów i prezentacja dobrych praktyk.

Punkty 1-2 będą organizowane tylko w 2017 roku, natomiast 3-7 w latach 2018-2021.