Kontrast
Wielkość czcionki

Dodatkowy nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa 2018. Nabór dodatkowy”

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), rekonstrukcje historyczne;
2) wystawy wraz z katalogami;
3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
4) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5) murale;
6) publikacje (w formie książki drukowanej lub e-booka).

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018. Nabór dodatkowy” trwa do 28 września 2018 roku do godziny 15.59.  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł brutto. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł brutto. Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku wynosi 4 mln zł.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.