Kontrast
Wielkość czcionki

Nabór wniosków w PW „Niepodległa” na rok 2020 – Schemat 1A

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU WIELOLETNIEGO „NIEPODLEGŁA” NA ROK 2020 DLA INSTYTUCJI PODLEGŁYCH I WSPÓŁPROWADZONYCH – SCHEMAT 1A

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2020 w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Nabór przeznaczony jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych przez MKiDN, niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.

Do uprawnionych wnioskodawców nie należą organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister KiDN. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2019 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę wysyłki wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP (równolegle do 21 października 2019 r. powinien być przekazany wniosek w formie otwartej na adres mailowy Koordynatora Programu).

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. W treści przesyłki należy umieścić dopisek: Wniosek do Programu Wieloletniego „Niepodległa” Schemat 1A.

Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej MKiDN na platformie ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP

Wypełniony formularz wniosku w wersji otwartej (dokument programu word) należy przesłać tradycyjną drogą elektroniczną na adres: niepodlegla@mkidn.gov.pl

KRYTERIA NABORU DLA WNIOSKODAWCÓW

  • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 500 000 zł;
  • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2020 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12 2020 r.);
  • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinansowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.
  • Pełnomocnik zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej.

FINANSE

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Schematu 1A w bieżącym naborze wynosi 2 800 000 PLN.

PROCEDURY NABORU, REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW

Podstawą organizacji naboru, wszelkich założeń finansowych i procedur na etapie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektu są Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. 

OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022

Załącznik nr 2 – Formularz wniosku Schemat 1A 2020 wersja ostateczna

Załącznik nr 3 – Przykładowo wypełniony wniosek

Załącznik nr 4 – Sprawozdanie wydatki bieżące

Załącznik nr 5 – Wykonanie mierników

Zachęcamy też do zapoznania się z:

Programem Wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017-2022.

PEŁNOMOCNIK

Pełnomocnikiem Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin.

KOORDYNATOR PROGRAMU

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, kierowany przez Dyrektor Paulinę Florjanowicz.

KONTAKT DLA WNIOSKODAWCÓW

niepodlegla@mkidn.gov.pl

tel. 22 42 10 168, 22 42 10 584, 22 42 10 367