Kontrast
Wielkość czcionki

Nabór na projekty własne wojewodów w PW „Niepodległa” 2021

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 w Schemacie 2C Priorytetu 2 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Wojewodowie mogą składać wnioski do 5 maja. Budżet programu wynosi 1 000 000 PLN.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

 • budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce zajmują doświadczenia regionalne i lokalne;
 • upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego;
 • budowy szerokich koalicji regionalnych z udziałem instytucji kultury (prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministra KDNiS) w celu realizacji wspólnych projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym. Wykaz instytucji kultury nadzorowanych przez Ministra KDNiS stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski można składać maksymalnie do środy 5 maja. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKDNiS jego wersji elektronicznej (podpisanej przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub w postaci skanu podpisanego formularza) za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku podjęcia współpracy z instytucją kultury podległą lub współprowadzoną przez Ministra KDNiS, do wniosku należy również dołączyć podpisane przez Dyrektora danej instytucji kultury „Oświadczenie o woli współpracy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać także w wersji otwartej (dokument word) na adres: niepodlegla@kulturaisport.gov.pl.

Kryteria naboru dla wnioskodawców

 • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 80 000 PLN;
 • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2021 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12.2021 r.);
 • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinansowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.

UWAGA! W projektach zgłaszanych w naborze należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące aktualnie ograniczenia związane ze stanem epidemii (np. dotyczące zakazu organizacji imprez, zamknięcia instytucji kultury dla publiczności) oraz przewidzieć możliwość zmiany charakteru działań w razie zaostrzenia lub złagodzenia obowiązujących przepisów. Zalecane są przede wszystkim działania w sferze wirtualnej oraz wszelkie inicjatywy wykluczające możliwość zgromadzeń i bezpośrednich kontaktów społecznych.

Okres kwalifikowalności wydatków

Od daty decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa do 31.12.2021 r.

Załączniki

 1. Regulamin programu projektów własnych wojewodów (Priorytet 2 Schemat 2C) w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022
 2. Załącznik nr 1 2C 2021 – Wykaz instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministra KDNiS
 3. Załącznik nr 2 2C 2021 – Wykaz kosztów kwalifikowanych
 4. Załącznik nr 3 2C 2021 – Formularz wniosku
 5. Załącznik nr 4 2C 2021 – Oświadczenie o woli współpracy
 6. Załącznik nr 5 2C 2021 – Karta oceny
 7. Załącznik nr 6 2C 2021 – Formularz Sprawozdania
 8. Załącznik nr 7 2C 2021 – Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 118/2018 z 21 sierpnia 2018 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa”

Kontakt dla wnioskodawców

Mail: niepodlegla@kulturaisport.gov.pl

Telefony:

 • 22 42 10 168
 • 22 42 10 584
 • 22 42 10 367