Kontrast
Wielkość czcionki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.

Podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są zobowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) (pełna treść dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) określa rodzaje tych działań, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje ten obowiązek.

W paragrafie 2 rozporządzenia określono, że podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez:

 1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:
  1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,
  2. prac budowlanych,
  3. zakupu środków trwałych;
 2. umieszczenie plakatu informacyjnego – w przypadku realizacji projektów:
  1. badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym,
  2. edukacyjnych – realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu,
  3. społecznych – obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne, wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego;
 3. zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada – w przypadku realizacji zadań i projektów określonych w pkt 1 i 2.

Paragraf 3 definiuje że obowiązek nie powstaje w odniesieniu do podmiotu realizującego zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych do wysokości 50 000 zł lub realizującego zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 000 euro.

Dokładne wytyczne dotyczące umieszczenia informacji o finansowaniu, miejscu, terminie i okresie jej upublicznienia, jak i rodzaju materiału graficznego do wykorzystania określają paragrafy 5, 6 i 7.

Wzory graficzne tablicy informacyjnej, plakatu informacyjnego i planszy na strony internetowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dokładny sposób ich wykorzystania wraz z wymiarami, kolorami w standardzie CMYK, fontami i informacjami o które należy je uzupełnić został wskazany w załączniku do rozporządzenia pt. Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych.

UWAGA!

Umieszczanie informacji, zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów, jest elementem dodatkowym, który pozostaje poza właściwością Biura Programu „Niepodległa” i nie będzie przez nie zatwierdzany.