Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru 2022 na projekty własne wojewodów w Schemacie 2C WPR „Niepodległa”

Rozstrzygnięto nabór wniosków na projekty własne wojewodów w Schemacie 2C Priorytetu 2 Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na rok 2022.

Do Koordynatora Programu wpłynęło w sumie 14 wniosków z 14 województw. Wszystkie przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota dofinansowania o jaką ubiegali się wojewodowie w roku 2022 wynosiła 1 119 830 PLN, a środki przeznaczone na ten cel w budżecie Programu to 1 000 000 PLN.

Punktacja przyznana przez ekspertów z Zespołu Oceniającego była podstawą stworzenia listy rankingowej projektów i decyzji Pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu dofinansowania wszystkim 14 wnioskodawcom.

Ze względu na niewielkie przekroczenie zapotrzebowania na środki finansowe w stosunku do puli naboru, Pełnomocnik zdecydował o częściowym obniżeniu wnioskowanego dofinansowania.

W przypadku 6 beneficjentów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów (od 75 pkt wzwyż) dofinansowanie wyniosło 100% kwoty wnioskowanej. Kolejni beneficjenci, zgodnie z punktacją i kolejnością na liście rankingowej, otrzymali od 90% do 75% kwoty wnioskowanej. Łączna suma rozdysponowanych w ten sposób środków finansowych wyniosła  1 000 000 PLN.

Szczegółowe wyniki naboru do pobrania: Wyniki naboru wniosków w Schemacie 2C WPR Niepodległa