Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej” 2019

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 119 podmiotów otrzyma łącznie 2 mln zł dotacji.

Otrzymaliśmy w sumie 335 wniosków o dofinansowanie projektów. Samorządowe instytucje kultury złożyły 165 wniosków, a organizacje pozarządowe 170 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 119 wnioskodawców – 61 samorządowych instytucji kultury i 58 NGO. Dofinansowanie wynosi od 2 tys. do 20 tys. zł.

Wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2019

Dofinansowanie mogły otrzymać projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym, lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne, a także wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne.

„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Wnioski o dofinansowanie działań mogły składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami, wskazanymi w regulaminie programu dotacyjnego.