Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w schemacie 1A na 2021 rok!

Rozstrzygnięto nabór wniosków dla instytucji kultury podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Schemacie 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa” na rok 2021.

Budżet Programu na rok 2021 wynosił 1 877 000 zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu w maksymalnej kwocie 250 000 zł.

W wyznaczonym terminie do Koordynatora Programu wpłynęło 72 wnioski, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Wnioskodawcy wystąpili o dofinansowanie w łącznej kwocie 12 286 441 zł. W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół Oceniający utworzono listę rankingową projektów oraz propozycję podziału środków dostępnych w Programie. Ze względu na znaczącą dysproporcję pomiędzy kwotą wnioskowaną a wysokością środków dostępnych w budżecie Programu, Koordynator zaproponował proporcjonalne obniżenie wysokości przyznanych dotacji.

Ostateczną decyzją Pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Ministra Jarosława Sellina, dofinansowanie przyznano 16 instytucjom z najwyższą punktacją na liście rankingowej. Na realizację 16 zwycięskich projektów rozdysponowano środki w wysokości 1 872 710 zł. Wszystkie dotacje zostały proporcjonalnie obniżone. W przypadku 5 najwyżej punktowanych projektów (od 75,5 do 80 pkt) przyznano dofinansowanie w wysokości 85%kwoty wnioskowanej, kolejnym 5 instytucjom (od 70 do 74,5 pkt) – 75% kwoty wnioskowanej, pozostałym 6 beneficjentom (od 69 do 69,5 pkt) – 65% kwoty wnioskowanej.

Instytucje, którym nie udało się uzyskać decyzji pozytywnej, zostają automatycznie umieszczone na liście rezerwowej Schematu 1A. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub oszczędności w budżecie Programu, kolejne dotacje w wysokości proporcjonalnej do poziomu przyznanego już dofinansowania, będą przekazywane zgodnie z pozycją na liście rankingowej.

Wyniki naboru w Schemacie 1A PW „Niepodległa” na rok 2021