Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru wniosków w Schemacie 1A Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na rok 2022

Rozstrzygnięto nabór wniosków dla instytucji kultury podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Schemacie 1A Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na rok 2022.

Budżet Programu w roku 2022 został zaplanowany na poziomie 2 500 000 zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu w maksymalnej kwocie 300 000 zł.

W wyznaczonym terminie do Koordynatora Programu wpłynęło 43 wnioski, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Wnioskodawcy wystąpili o dofinansowanie z budżetu Programu w łącznej kwocie 9 436 685,00 . W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół Oceniający (7 ekspertów) utworzono listę rankingową projektów oraz propozycję podziału środków dostępnych w Programie. Ze względu na znaczącą dysproporcję pomiędzy kwotą wnioskowaną a wysokością środków dostępnych w budżecie Programu, Koordynator zaproponował proporcjonalne obniżenie wysokości przyznanych dotacji.

Ostateczną decyzją Pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Ministra Jarosława Sellina, dofinansowanie przyznano 15 instytucjom z najwyższą punktacją na liście rankingowej. Na realizację 15 zwycięskich projektów rozdysponowano środki w wysokości 2 500 000 zł. Wszystkie dotacje zostały proporcjonalnie obniżone (w zależności od zajmowanego miejsca na liście rankingowej przyznano dofinansowanie od 80% do ok. 68% kwoty wnioskowanej).

Instytucje, którym nie udało się uzyskać decyzji pozytywnej, zostają automatycznie umieszczone na liście rezerwowej Schematu 1A. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub oszczędności w budżecie Programu informacja o możliwości dofinansowania projektu będzie przekazana kolejnym na liście wnioskodawcom. Dotacje z tych środków będą przyznawane w wysokości proporcjonalnej do poziomu dofinansowania beneficjentów w naborze właściwym.

Wyniki naboru wniosków w Schemacie 1A WPR Niepodległa – edycja 2022