Kontrast
Wielkość czcionki

Nabór na projekty własne wojewodów w PW „Niepodległa”

NABÓR NA PROJEKTY WŁASNE WOJEWODÓW W PRIORYTECIE 2 SCHEMAT 2C

PROGRAMU WIELOLETNIEGO „NIEPODLEGŁA” (2020) 

Do 30 czerwca wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa”. Budżet programu wynosi 2 000 000 zł.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

 • budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce zajmują doświadczenia regionalne i lokalne;
 • upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego;
 • upowszechnienia na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym wiedzy o wydarzeniach związanych z obchodzonymi w roku 2020 rocznicami:
  1. wojny polsko-bolszewickiej;
  2. powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku;
  3. plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu;
  4. Zaślubin Polski z morzem (odzyskania dostępu do morza).
 • budowy szerokich koalicji regionalnych z udziałem instytucji kultury (prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministra) w celu realizacji wspólnych projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym. Wykaz instytucji kultury nadzorowanych przez Ministra stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

 • Wnioski można składać maksymalnie do wtorku, 30 czerwca. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKiDN jego wersji elektronicznej (podpisanej przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub w postaci skanu podpisanego formularza) za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Wypełniony formularz wniosku należy przesłać także w wersji otwartej (dokument word) na adres: niepodlegla@mkidn.gov.pl

Kryteria naboru dla wnioskodawców

 • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie;
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 125 000 zł;
 • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2020 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12.2020 roku);
 • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu. 

Okres kwalifikowalności wydatków

Od daty decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa do 31.12.2020 r. 

Załączniki

Tekst uchwały o ustanowieniu Programu Wieloletniego „Niepodległa”

Kontakt dla wnioskodawców

niepodlegla@mkidn.gov.pl

tel. 22 42 10 168, 22 42 10 584