Kontrast
Wielkość czcionki

Program dotacyjny „Niepodległa”

Znamy już wyniki do naboru dodatkowego programu dotacyjnego „Niepodległa”. 

Do konkursu wpłynęło 400 wniosków, spośród których 48 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 000 000 zł.

Z powodu dużej ilości zgłoszonych projektów i ich wysokiego poziomu merytorycznego na podstawie § 9 ust. 16

regulaminu Programu Niepodległa Dyrektor Biura Programu „Niepodległa” podjął decyzję o podniesieniu progu upoważniającego do otrzymania dotacji do 74 punktów.

Wyniki naboru dodatkowego programu dotacyjnego Niepodległa

Z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie będziemy kontaktować się drogą mailową w celu przekazania dalszych informacji.

 

 

Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do północy 15 października mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

W 2017 roku można uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie, takie jak: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, tworzenie ścieżek edukacyjnych i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne oraz wiele innych. Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017 roku.

W dodatkowym naborze na dofinansowanie działań przewidziano 1 milion zł, a pojedyncze wydarzenie może zostać dofinansowane kwotą od 5 tys. do 50 tys. zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15% wkładu własnego i przygotować projekt zgodny z tematyką programu dotacyjnego.

Wnioski o dotacje należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie
https://eboi.niepodlegla.gov.pl/ .

 

Przed złożeniem wniosku należy przeczytać regulamin konkursu i FAQ. 

 

Regulamin konkursu „Niepodległa 2017”. Nabór dodatkowy

Podstawowe informacje o programie – infografika. 

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021


Szczegółowych informacji o programie udziela:

 

Agnieszka Gajc

agajc@niepodlegla.gov.pl

+48 22 18 22 605

 

Aleksandra Tatarczuk

atatarczuk@niepodlegla.gov.pl

+48 22 18 22 607

 


Znamy już wyniki naboru do programu dotacyjnego Niepodległa 2017.

Do konkursu wpłynęły 672 wnioski, spośród których 109 otrzymało dofinansowanie na łączna kwotę 3 mln zł.

Z powodu dużej ilości zgłoszonych projektów i ich wysokiego poziomu merytorycznego na podstawie § 9 ust. 16

regulaminu Programu Niepodległa Dyrektor Biura Programu „Niepodległa” podjął decyzję o podniesieniu progu upoważniającego do otrzymania dotacji do 80 punktów.

WYNIKI NABORU PROGRAMU „NIEPODLEGŁA” 2017

Z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie będziemy kontaktować się drogą mailową w celu przekazania dalszych informacji.

Lista ekspertów oceniających wnioski w Programie „Niepodległa” 2017 do pobrania w załączniku:

 

Zespół Oceniający Niepodległa 2017

Regulamin Programu Niepodległa

FAQ

W ramach programu można wsparcie finansowe dla dużych przedsięwzięć, jak i dla niewielkich wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekty mogą mieć charakter lokalny, regionalny oraz ogólnopolski.

W 2017 roku można realizować zadania o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjno-animacyjnym, w jednej ze wskazanych w regulaminie form: festiwal, koncert, happening, spektakl, wystawa, konkurs, przegląd, konferencja, tworzenie ścieżek edukacyjnych, gier (fabularnych, terenowych, planszowych), wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych.

Zgłoszony projekt może mieć również charakter interdyscyplinarny i łączyć w sobie poszczególne działania wskazane wyżej.

 

O dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” mogą starać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Podmioty uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie mogą realizować zadanie we współpracy z jednym z partnerów wskazanych w regulaminie:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.);
 4. jednostki samorządu terytorialnego;
 5. wojewodowie;
 6. instytucje kultury;
 7. organizacje pozarządowe;
 8. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 9. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 10. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Zawarcie partnerstwa z jednym ze wskazanych wyżej podmiotów jest dodatkowo punktowane przy ocenie wniosków.

 1. zadania zakładające zakup środków trwałych, w tym budowa tablic i pomników, projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne;
 2. uroczystości oficjalne organizowane przez władze samorządowe i wojewódzkie;
 3. wydawanie czasopism;
 4. staże i stypendia naukowe;
 5. projekty ściśle badawcze;
 6. zadania polegające na digitalizacji zasobów;
 7. wydawanie publikacji;
 8. organizacja imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych z elementami artystycznymi.

Załączniki nie są wymagane na etapie składania wniosku, poza sytuacją, w której wnioskodawca zdecydował się na zawarcie partnerstwa z innym podmiotem – do wniosków należy dołączyć porozumienie o partnerstwie.

Jeżeli nie posiadają  Państwo kwalifikowanego podpisu elektronicznego, konieczne jest także dostarczenie do BPN podpisanego wydruku Potwierdzenia złożenia wniosku. Dodatkowe dokumenty, wskazane w załączniku 3 do Regulaminu, będą potrzebne dopiero po ewentualnym przyznaniu dofinansowania.

W 2017 roku jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5 000, maksymalna – 50 000.

Wnioskodawca powinien zadeklarować wkład własny w wysokości min. 15 % całościowego budżetu projektu. Do wymaganego wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowych. Wkład własny jest wkładem finansowym – nie można w jego ramach wyceniać zasobów rzeczowych oraz pracy członków organizacji, pracowników organizacji lub instytucji ani wolontariuszy.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100 %. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Wniosek nie zawierający takiego dofinansowania zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

Szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wyniki naboru zostaną opublikowane nie później niż 2 miesiące od daty jego zakończenia.

Ocena wniosku składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny punktowej. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, poddawane są ocenie punktowej w oparciu o kryteria określone w regulaminie programu. Ocena każdego wniosku jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów, przy czym:
• oceny organizacyjnej dokonuje BPN w skali od 0 do 20 punktów.
• oceny merytorycznej i oceny społecznej dokonuje Zespół Oceniający w skali od 0 do 80 punktów.
Dofinansowanie otrzymują wnioski, które uzyskały najwyższą ilość punktów na etapie oceny merytorycznej. Minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 70 punktów.
W szczególnych przypadkach, gdy limit finansowy programu nie pozwala na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 70, dyrektor może zatwierdzić podniesienie progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania.

Szczegółowa lista błędów formalnych znajduje się w ust. 4 par. 9 Regulaminu programu. Do najczęściej popełnianych błędów należą: ujęcie w kosztorysie kosztów niekwalifikowanych, w tym zakupu środków trwałych, przesłanie Potwierdzenia złożenia wniosku po terminie, wpisanie błędnego numeru NIP lub REGON.
Ważne! Podmioty, które złożą wniosek do 2 sierpnia, w razie stwierdzenia błędów formalnych zostają poinformowane o nich poinformowane i mogą złożyć aktualizację wniosku.

W 2017 roku zadania mogą być realizowane jedynie na terenie Polski.

Organizacje pozarządowe mogą oddelegować do realizacji zadania etatowego pracownika, w oparciu o odpowiednie zapisy w aneksie do umowy o pracy. Samorządowe instytucje kultury nie mogą finansować z dotacji wynagrodzeń pracowników etatowych, mogą natomiast zaangażować do realizacji zadania osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.

Przyznane środki finansowe są przekazywane przez BPN w trybie dotacji. Środki zostaną przekazane na konto wskazane we wniosku w terminie do 2 tygodniu od daty wpływu obustronnie podpisanej umowy.

Beneficjent może zwiększyć wysokość wkładu własnego w trakcie realizacji zadania. Beneficjent nie może zmniejszyć kwoty wkładu własnego, przy jednoczesnym utrzymaniu kwoty dotacji w niezmienionej wysokości.
Ważne! W trakcie składania aktualizacji wniosku beneficjent zobowiązany jest do niezwiększania procentowego udziału dofinansowania BPN w stosunku do całkowitego budżetu zadania określonego we wniosku będącym przedmiotem oceny.

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia raportu rozliczeniowego za pomocą systemu EBOI oraz do przesłania go w formie papierowej wraz z załącznikami do BPN. Rozliczenie należy złożyć w terminie do 14 dni od daty zakończenia zadania (decyduje data stempla pocztowego).
Do raportu należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów finansowych (faktury lub umowy z rachunkiem) dotyczących wydatków poniesionych z dotacji. Ponadto do raportu konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty (w przypadku umów cywilno-prawnych – również potwierdzenia odprowadzenia podatków do Urzędu Skarbowego i świadczeń do ZUS).
Dokumenty powinny zostać opisane zgodnie ze wzorem. Pouczenie dotyczące sposobu opisywania dokumentów znajduje się na końcu formularza raportu rozliczeniowego. Szczegółowa instrukcja, opisująca zasady rozliczenia będzie stanowiła załącznik do umowy.

Powrót na górę strony

Bądź na bieżąco! Otrzymuj informacje o obchodach na swojego maila.

FreshMail.pl