Kontrast
Wielkość czcionki

Program dotacyjny „Niepodległa”

Nabór do konkursu został zakończony 23 marca. W ramach naboru do biura spłynęło 2513 wniosków. Obecnie trwa ich ocena.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, BPN ma dwa miesiące na ogłoszenie wyników naboru. Lista rankingowa zostanie opublikowana do 23 maja 2018.

 


 

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 • Festiwale, koncerty, spektakle
 • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
 • Tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych
 • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy
 • Wystawy wraz z katalogami
 • Publikacje

 

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018” trwa do 23 marca do godziny 15:59.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z  Instrukcją składania wniosku o dofinansowanie do programu dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Możesz też obejrzeć seminarium online  „Jak przygotować dobry wniosek na program Niepodległa”?

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia ofert w konkursie znajdują się w Regulaminie.

Informacji  o programie udzielają:

Agnieszka Gajc

agajc@niepodlegla.gov.pl

+48 22 18 22 605

Aleksandra Tatarczuk

atatarczuk@niepodlegla.gov.pl

+48 22 18 22 607

Sylwia Krawczyk

skrawczyk@niepodlegla.gov.pl

+ 48  22 1822615

 


   

FAQ

W ramach programu można wsparcie finansowe dla dużych przedsięwzięć, jak i dla niewielkich wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekty mogą mieć charakter lokalny, regionalny oraz ogólnopolski.

W 2018 roku można realizować zadania:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
2) wystawy wraz z katalogami;
3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym
m.in. warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery
tematyczne;
4) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5) tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych (pozyskiwanie,
opracowywanie i udostępnianie materiałów);
6) publikacje

Zgłoszony projekt może mieć również charakter interdyscyplinarny i łączyć w sobie poszczególne działania wskazane wyżej.

 

O dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” mogą starać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Podmioty uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie mogą realizować zadanie we współpracy z jednym z partnerów wskazanych w regulaminie:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.)
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Zawarcie partnerstwa z jednym ze wskazanych wyżej podmiotów jest dodatkowo punktowane przy ocenie wniosków.

1) zakup środków trwałych, w  tym budowa tablic i  pomników, projekty konserwatorskie
i inwentaryzacyjne;
2) uroczystości oficjalne organizowane lub współorganizowane przez władze samorządowe
i wojewódzkie;
3) wydawanie czasopism;
4) staże i stypendia naukowe;
5) projekty ściśle badawcze i konferencje;
6) zadania polegające na digitalizacji zasobów;
7) produkcja filmów (za wyjątkiem dokumentacji wydarzeń w ramach projektów
oraz warsztatów filmowych);
8) organizacja imprez masowych, sportowych, militarnych i rekreacyjnych z elementami
artystycznymi;
9) organizacja zawodów sportowych;
10) organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych.

W 2018 roku jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 8 000, maksymalna – 150 000.

Wnioskodawca powinien zadeklarować wkład własny w wysokości min. 15 % całościowego budżetu projektu. Do wymaganego wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowych. Wkład własny jest wkładem finansowym – nie można w jego ramach wyceniać zasobów rzeczowych oraz pracy członków organizacji, pracowników organizacji lub instytucji ani wolontariuszy.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100 %. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Wniosek nie zawierający takiego dofinansowania zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

Szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Nie. Wniosek składany jest elektronicznie i nie trzeba przesyłać żadnych dokumentów w formie w papierowej.

Wyniki naboru zostaną opublikowane nie później niż 2 miesiące od daty jego zakończenia.

Ocena wniosku składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny punktowej. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, poddawane są ocenie punktowej w oparciu o kryteria określone w regulaminie programu. Ocena każdego wniosku jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów, przy czym:
• oceny organizacyjnej i oceny zgodności z celami programu dokonuje BPN w skali od 0 do 40 punktów.
• oceny merytorycznej i oceny społecznej dokonuje Zespół Oceniający w skali od 0 do 60 punktów.
Dofinansowanie otrzymują wnioski, które uzyskały najwyższą ilość punktów na etapie oceny merytorycznej. Minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 70 punktów.
W szczególnych przypadkach, gdy limit finansowy programu nie pozwala na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 70, dyrektor może zatwierdzić podniesienie progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania.

Szczegółowa lista błędów formalnych znajduje się w ust. 4 par. 10 Regulaminu programu. Do najczęściej popełnianych błędów należą: ujęcie w kosztorysie kosztów niekwalifikowanych, w tym zakupu środków trwałych, wpisanie błędnego numeru NIP lub REGON.
Ważne! Podmioty, które złożą wniosek do 12 marca, w razie stwierdzenia błędów formalnych zostają poinformowane o nich poinformowane i mogą złożyć aktualizację wniosku.

W 2018 roku beneficjent może ponosić koszty kwalifikowane pomiędzy 4 kwietnia a 20 listopada, zastrzeżeniem, że koszty mogą być ponoszone nie wcześniej, niż od dnia publikacji wyników programu na stronie niepodlegla.gov.pl.

W 2018 roku zadania mogą być realizowane jedynie na terenie Polski.

Organizacje pozarządowe mogą oddelegować do realizacji zadania etatowego pracownika, w oparciu o odpowiednie zapisy w aneksie do umowy o pracy. Samorządowe instytucje kultury nie mogą finansować z dotacji wynagrodzeń pracowników etatowych, mogą natomiast zaangażować do realizacji zadania osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.

Przyznane środki finansowe są przekazywane przez BPN w trybie dotacji. Środki zostaną przekazane na konto wskazane we wniosku w terminie do 2 tygodniu od daty wpływu obustronnie podpisanej umowy.

Beneficjent może zwiększyć wysokość wkładu własnego w trakcie realizacji zadania. Beneficjent nie może zmniejszyć kwoty wkładu własnego, przy jednoczesnym utrzymaniu kwoty dotacji w niezmienionej wysokości.
Ważne! W trakcie składania aktualizacji wniosku beneficjent zobowiązany jest do niezwiększania procentowego udziału dofinansowania BPN w stosunku do całkowitego budżetu zadania określonego we wniosku będącym przedmiotem oceny.

Nie trzeba składać żadnych załączników, chyba, że planujesz złożyć wniosek w partnerstwie z jednym z podmiotów wskazanych w par. 6 Regulaminu. W tej sytuacji należy dołączyć skan porozumienia o współpracy na etapie składnia wniosku na stronie Witkac.pl.